Friday, July 20, 2012

谁无死
人生之古以来谁无死
虽然知道
但是没有放在心上

有人说… 想死不如烂活
真的吗?
我不会叫人'死 '
是的! 活着就有希望
毕竟不会大福大贵
可是还能快乐

有人想死
有人不想死
有人老死
有人意外死
有人被害死
有人'还命'而死

有人为爱死
有人为钱死
还有为财死
有的不知死
有的病死
有的饿死
最惨是自己不小心而死

所以生命的宝贵
是很难得
因为你随时会死
多多照顾自己

No comments: