Thursday, May 21, 2009

心经....

观自在菩萨, 行深般若波罗蜜多时, 照见五蕴皆空, 度一切苦厄. 舍利子, 色不异空, 空不异色, 色即是空, 空即是色, 受想行识, 亦复如是. 舍利子, 是诸法空相, 不生不灭, 不垢不净, 不增不减. 是故空中无色, 无受想行识, 无眼耳鼻舌身意, 无色声香味触法, 无眼界, 乃至无意识界, 无无明, 亦无无明尽, 乃至无老死, 亦无老死尽. 无苦集灭道, 无智亦无得, 以无所得故. 菩提萨埵, 依般若波罗蜜多故, 心无挂碍, 无挂碍故, 无有恐怖, 远离颠倒梦想,究竟涅槃. 三世诸佛, 依般若波罗蜜多故, 得阿耨多罗三藐三菩提. 故知般若波罗蜜多是大神咒, 是大明咒, 是无上咒, 是无等等咒, 能除一切苦, 真实不虚. 故说般若波罗蜜多咒, 即说咒曰: 揭谛揭谛, 波罗揭谛, 波罗僧揭谛, 菩提娑婆诃.

心经…包含了佛教的精华. 这部短短的经只有260字. 我能记得全部经文是我一个字一个字拜出来得.

最近买了一本书, 书名是 '送你一首度河的歌' …这首歌就是心经. 好喜欢这本书原因是它没有长篇大论, 只有作者亲自随笔画的画. 每一面也主上短短的禅语让你思考. 太棒了!

好喜欢书里的禅语...

当时间停止, 时间在那里?
当意念停止, 心又在那里?
过去的意念,就像微风吹过,已经消失了;
未来的念头还没有出现.
这时,你在想些什么?

我好喜欢心经. 里面有一句 "心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想" 是我最喜欢的. 一切为心造..都是错觉..那有什么值得挂心的? 既然没什么好挂的...就没有什么好怕, 是吗?

我不感班门弄斧. 在很久以前我就一直想这部经文. 我不要跟着大德们的解释. 他们的领悟...不是我的领悟. 我不想假装懂..我只想用我的经验去了解这部经.所以我想成为自己的 '观自在'. '观自在' 是观音菩萨也可以是自己.

6 comments:

过路人 said...

有位法师告诉我,经文读不懂无所谓,只要你重复阅读,一天你就会懂

丘妈妈 said...

早安!心经没兴趣,心事倒想听一听。。。

Tom said...

This is a wonderful sutra.

Lian莲 said...

过路大哥..那时刚学佛所以就拜经. 佛教徒都会懂得这部经典.

丘妈妈..因为你还没有需要到宗教或者你信别教. 没关系..心经也好..心事也好..都是一样的.

Tom..long time no see. Hv bn busi? Yes, 260 words comprises of the total wisdom of Buddha's Teaching.

Robin said...

Thanks for sharing this wonderful book.

Deep in the valley of Bhutan, crossing the river of Thimphu, meditating on the heart sutra.. brought me to a very different level of understanding.

You must try it someday.

Blogger said...

比特币的投资价值
得到 全球的肯定

比特币正在改变资金的存储、使用和接收方式,作为世界上第一个开源的支付网络,它正在推动金融和商业应用的创新。